công bố danh mục TTHC năm 2021

12/08/2021 14:01

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG THÁI

 
   

Số: 202  /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

           Đồng Thái, ngày 22 tháng 11  năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyên truyền công khai danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại UBND xã Đồng Thái

          Kính gửi: 

                             - Các ông, bà Bí thư Chi bộ;

                             - Các ông, bà Trưởng thôn, Phó trưởng thôn;

                             - Các ông, bà trưởng các ban, ngành đoàn thể thôn;

                             Và cùng toàn thể nhân dân trong địa bàn toàn xã.

         

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

          Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

UBND xã Đồng Thái xin thông báo như sau:

 1. Công khai danh mục Thủ tục hành chính 

I. Các quy trình giải quyết TTHC: tổng số  164 TTHC

 1. NỘI VỤ (15)
  1. Tôn giáo

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

  1. Thi đua khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất;

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

 1. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (5)

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Thành  lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 1. VĂN HÓA THÔNG TIN (7)

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

 1. TƯ PHÁP (40)
  1. Hộ tịch

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Đăng ký khai sinh

Đăng ký kết hôn

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Đăng ký khai tử

Đăng ký khai sinh lưu động

Đăng ký kết hôn lưu động

Đăng ký khai tử lưu động

Đăng ký giám hộ

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Đăng ký lại khai sinh

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Đăng ký lại kết hôn

Đăng ký lại khai tử

Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện)

Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện)

  1. Chứng thực

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực di chúc

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Công nhận hòa giải viên

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Thôi làm hòa giải viên

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

  1. Phổ biến giáo dục pháp luật

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 1. THANH TRA (4)

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Tiếp công dân tại cấp xã

Xử lý đơn tại cấp xã

 1. TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (6)
  1. Đất đai

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nhiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận. 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

  1. Môi trường

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 1. NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  1. Phòng chống thiên tai

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hãi do dịch bệnh

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hãi do thiên tai

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

  1. Nông nghiệp

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 1. GIAO THÔNG VẬN TẢI (10)

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

 1. DÂN SỐ

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 1. LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI (54)
  1. Người có công

Xác nhận liệt sĩ

Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

  1. Lao động, tiền lương và quan hệ lao động

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

  1. Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

  1. Bảo trợ xã hội – Giảm nghèo

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Đăng ký hoặt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

  1. Việc làm - COVID

Hỗ trợ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch COVIB-19

 1. DÂN TỘC

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 1. TÀI CHÍNH

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

 1. PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (2)

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

2. Việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Đồng Thái và tại Nhà văn hóa thôn trên địa bàn toàn xã

          Trên đây là Thông báo tuyên truyền công khai danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại UBND xã Đồng Thái. Đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; các ông, bà BTCB, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, các Ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân được biết./.

  Nơi nhận:

   - Đài TT xã;

   - BLĐ thôn;

   -Lưu Vp./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Phùng Trần Ngọ